Dutch lawyer to draw up a letter of intent. leave for translation in English - Dutch Reverso dictionary, see also 'leave',leaves',leave out',lease', examples, definition, conjugation The audit committee shall review the effectiveness of the external audit process, as well, as the executive committee’s responsiveness to the recommendations made by the external, Het auditcomité beoordeelt de doeltreffendheid van het externe auditproces, evenals de, manier waarop het managementcomité gehoor geeft aan de aanbevelingen gemaakt door de. Sample Family Emergency Leave Letter. As the Commission is dependent on the parties for a notification for the supply of correct information on the basis of which the Commission is able to assess the notified agreements, the supply of incorrect information to the Commission has a serious impact on the conduct of a case and, in particular in this case, the approach of the Commission services outlined in the war, Aangezien de Commissie voor de verkrijging van juiste inlichtingen op grond waarvan zij de aangemelde overeenkomsten kan beoordelen, afhankelijk is van de partijen bij een aanmelding, heeft de verstrekking van onjuiste inlichtingen een ernstige weerslag op de behandeling van een zaak en, in het bijzonder in deze zaak, op de aanpak die de Commissie in haa, 1. is Hoe ver?. In The Netherlands, parental leave makes it possible for an employee to temporarily work less in order to care for his or her child or children. It should not be summed up with the orange entries. Make an appointment to have your biometrics … What it does mean is that the way you go about doing that will be a little different. overlaten. Thanks for the great post, and the reminder that hand-written notes are not a lost art. You can then end the letter with ‘groetjes,’ or ‘met vriendelijke groet,’ again depending on how close you are to this person (‘groetjes’ is more affectionate than ‘met vriendelijke groet’). in Dutch, as well as "How far?" Houders van aandelen op naam doen dit bij gewone brief gericht aan de zetel van de vennootschap, eveneens minstens drie dagen op voorhand. afscheid. History teaches us that this leads to the publishers having a monopoly, with the alltoo-familiar consequences: high costs for the education sector, major profits for the publishers, and countless take-i. De voorziening Overige Personeelsverplichtingen is getroffen voor lang dienstverlof en overige vergoedingen, zoals bij jubilea. You must always grant a reasonable request for emergency leave. [bequeath] (jdm.) weggaan. just leave 4137. can't leave 3023. don't leave 2883. gonna leave 2681. i'll leave 2566. leave me alone 2124. want to leave 1861. leave now 1743. never leave 1362. En mijn haar krijgt een leave-in treatment of intensieve kuur. Are you wondering how to say "Leave at what time?" Alle managers en controllers tekenen tweemaal per jaar een verklaring van naleving (letter of representation) inzake de financiële rapportage / interne controle. vererben to leave [a company, a group, etc.] You can use the arrow buttons to press an alphanumeric button to jump to the first region that starts with. means "What's this called?" Both parents are entitled to parental leave, but be aware of the specifics of this legal right. You can start the letter with ‘Beste …’ or ‘Lieve …’ depending on how close you are to this person (‘lieve’ is more affectionate than ‘beste’). In the Dutch work environment, a cover letter is very often more significant than the CV, however, bear in mind that it is not advised to use a colorful language as Dutch employers prefer it simple and straightforward. So, I would like to give you a little information on what to pay attention to when writing a letter in Dutch. sth. Emergency leave and short absence leave … You saw how a letter is written and might be pronounced, but there is nothing better than hearing the sound of the letters in a video or audio. Now, if you know this person to be male and you also know his name, for example Bruinsma, you would start the letter: ‘Geachte heer Bruinsma’ (or Geachte mevrouw Bruinsma in the case of a woman). Professional letters, personal letters… letters all over the world still manage to find their way. @Mathieu Well, at least vegetables are good for you. German Translation of “leave” | The official Collins English-German Dictionary online. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam. Dutch Pronunciation. If that notice period is extended, which needs to be done in writing (in the contract) and for a period of no longer than six months, the notice period for the employer should be double the notice period of the employee. er zal een afspraak worden gemaakt voor een woonstbezoek van de toegewezen sociale assistent om ter plaatse te controleren of de persoon er echt woont en in welke omstandigheden hij/zij leeft. Dutch words for leave include verlof, verlaten, vertrekken, laten, vakantie, achterlaten, overlaten, laten staan, nalaten and laten liggen. The outgoing Dutch Cabinet announced on Wednesday that parents will not be able to receive additional paid leave from work in order to take care of children unable to attend school due to the coronavirus lockdown. achterlaten. alleen. Non-competition clause. It’s also good to know, that Hoe heet dit? Author. We streven ernaar een betrouwbare en maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn, en zowel de letter als de geest van de wet na te leven in de landen waar we actief zijn. The Management of Netherlands Railways have informed the Council. Other, less frequently used characters such as accents, inverted commas or the backslash can be accessed with, the up and down buttons on the remote control as soon as the cursor is, Ander zelden benodigde tekens, zoals accenten, aanhalingstekens of de backslash zijn, via de toetsen omhoog en omlaag op de afstandsbediening bereikbaar, zodra de cursor op, Finally, the Ombudsman asked what was the justification for In the present case, the appointing authority checked that the the consideration of the appointing authority that the posts Commission had actually taken steps and had done so in a which were vacant did not correspond to the complainant’s proper manner, and that the period of two months between qualifications (letter of Commissioner Liikanen dated 16 Februthe expiry of, Ten slotte vroeg de Ombudsman op grond van welke motieven het tot aanstelling bevoegde gezag van oordeel was dat de In het onderhavige geval ging het tot aanstelling bevoegde vacante posten niet overeenkwamen met de kwalificaties van gezag na of de Commissie feitelijk maatregelen had genomen klager (brief van commissaris Liikanen van 16 februari 1998, en dat op een adequate wijze had gedaan, en of de periode van blz. I’m on Day 6, and am amazed that I’ve enjoyed it so much! "Leave at what time?" If you need additional help or more examples check out some of the sample letters … Correct spelling = lots. vertrekken. De historie leert dat dit leidt tot een monopolypositie van de uitgevers, met alle gevolgen die we zo goed kennen: hoge kosten voor het onderwijs, grote winsten voor de uitgevers en talloze take-it-or-leave-it-deals. In some situations, you can request paid leave for special circumstances that are not covered in labour law. Apply for a residence document for permanent residency under the WA. verlof. A Dutch woman who has lived with her British husband in Devon for 30 years has learned from the immigration minister, Robert Goodwill, that she may not … Other long-term employee benefits consist of long-term service pay, (long-term) variable pay, Andere lange termijn personeelsbeloningen, betreffen jubilea-uitkeringen, variabele beloning (lange. Dutch | Phrases - Personal | Letter. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Suggestions. Bij de onderhandelingen over de instrumenten van en het verrichten van de werkzaamheden waarin is voorzien door resolutie F van de slotakte van de diplomatieke conferentie van Rome dragen de lidstaten bij tot de spoedige voltooiing van die instrumenten en steunen zij oplossingen die in overeenstemming zijn met de letter en de geest van het Statuut van Rome, rekening houdend met de noodzaak van een zo ruim mogelijke deelneming daaraan. Burgers van de Europese Unie en de Republiek Servië die hun identiteitsbewijs hebben verloren of van wie het identiteitsbewijs is gestolen tijdens hun verblijf op het grondgebied van de Republiek Servië respectievelijk de lidstaten, kunnen dat grondgebied zonder visum of een. Hoe ze zich tegen de muur drukt achter haar luidspreker en met haar micro in ‘I would leave a signature’. gaan. Thank you! etw. weg. laat me met rust: leave me alone: Laat me met rust! De werkgever kan de werknemer op zijn verzoek verlof van langere duur verlenen voor een sabbatical leave. sein lassen [ugs.] Now, there are also names with additives like: van, van de, van der, van den… etc. nalaten. Contextual translation of "leaver" into Dutch. geef. Find more Dutch words at wordhippo.com! laten. Dutch Translation for request for leave - dict.cc English-Dutch Dictionary Over 100,000 German translations of English words and phrases. More Dutch words for leave me alone. Difficulty. i find your blogs really usefull as an englishman living in amsterdam and really find the language hard. During negotiations of the instruments of, and in carrying out the work provided for in Resolution F of the Final Act of the Rome Diplomatic Conference of Plenipotentiaries, Member States shall contribute to the early finalisation of these instruments and shall support solutions that are consistent with. De Commissie benadrukt dat een intentieverklaring manifest een schriftelijk document vanwege de steunverlenende autoriteit moet zijn, en niet van de vertegenwoordiger van een onderneming die geen begunstigde van de steun is en die belang heeft bij de verkoop van de betrokken activa (de thermo-elektrische centrale). By using our services, you agree to our use of cookies. U kunt met de pijltoetsen een alfanumerieke toets indrukken om naar de eerste regio in de lijst te springen die met de betreffende letter begint. If you want to work in the Netherlands, the second important step after writing your Dutch CV is writing a substantial cover letter. in Dutch ? Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. 1. Please check your inbox for your confirmation email. Rianne: ‘When I go on holiday, I use my shampoo as a shower gel as well and I also u. Rianne: ‘Als ik op vakantie ga, gebruik ik mijn shampoo ook als douchecrème. This is not a good example for the translation above. I am writing this letter to inform you that I am in need of a one-month leave to visit my home and take care of my sick mother. Simply download the .doc or pdf file and customize it. It shows respect. Candidates. Your mark. In this matter (apparently) a broad interpretation was possible that eventually resulted in these proceedings. I’ve just started a project to write 30 Notes in 30 Days. If you are working in the Netherlands and you fall ill on a working day then you must report it to your employer so you can claim sick leave.. Human translations with examples: studiestaker, studiestakers, schoolstakers, schoolverlater, grendelhefboom. For instance to make arrangements for the care of a sick family member or in the event of a death in the family.